Ακρυλικός στόκος νερού εσωτερικής και εξω- τερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή στην υγρα- σία και τον παγετό. Στόκος σπάτουλας για ξύλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά, ασταρωμένα μέταλλα, ο οποίος τρίβεται εύκο- λα και ισχυροποιεί την επιφάνεια. Υπερτερεί του παραδοσιακού στόκου σπάτουλας ή παρετίνας που έχουν χρονοβόρο στέγνωμα, παρουσιάζουν συχνά κιτρινίσματα και ρηγ- ματώσεις ή μπαλώματα στο τελικό χρώμα. Επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά, ακρυλι- κά ή βερνικοχρώματα, χωρίς να δημιουργού- νται ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις.5061