Λευκό ακρυλικό υπόστρωμα με χαλαζιακούς κόκκους, έτοιμο προς χρήση, που δημιουρ- γεί μια αδρή επιφάνεια και συνίσταται για την ενίσχυση της πρόσφυσης του Flexo Plaster, του WaterProof Plaster, του Granite και του ClimaComfort Stucco. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσω- τερικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, και συνήθη δομικά υλικά καθώς και σε προηγού- μενα βαμμένες επιφάνειες. Έχει υψηλή αντοχή στα αλκάλια. Προσφέρει πολυ καλή καλυπτικό- τητα, υψηλή απόδοση και ομοιόμορφο άπλωμα. Μπορεί να χρωματιστεί σε παραπλήσια απόχρω- ση με το τελικό επίχρισμα. Έχει πιστοποίηση ΕΤΑ (10/0122) ως αναπόσπαστο μέρος του συστήμα- τος εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaTotal.-plaster_primer_102